Privacy Policy of Personal Data

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η LE MONDE (ΛΕ ΜΟΝΤ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο τηλ. 210 4830500 (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά εσάς, αν ανήκετε στους επισκέπτες/χρήστες/σπουδαστές/αποφοίτους της.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε για ζητήματα προσωπικών δεδομένων στο τηλέφωνο 2104830500 ή στην Δ/νση Θεσσαλονίκης 45 Μοσχάτο, (τκ.18346) ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας εδώ

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2.Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3.Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα που σας αφορούν με στόχο να εκπληρώσει τις νομικές, καταστατικές και συμβατικές υποχρεώσεις της και να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.

Σύμφωνα με την Πολιτική της, η Εταιρεία δεν συλλέγει από εσάς Δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία σας, παρά μόνον όπως προσδιορίζεται ήδη στην παρούσα Πολιτική.

4.Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Οι βασικοί σκοποί για τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει τα Δεδομένα σας συνοψίζονται στους εξής:

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης.
Διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχονται σε υποψήφιους και υφιστάμενους σπουδαστές/καταρτιζόμενους, όπως εισαγωγή σπουδαστών/καταρτιζόμενων, εγγραφή, εκπαίδευση, τιμολόγηση, συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής μας, εξυπηρέτηση πελατών και αποθήκευση δεδομένων.
Διάθεση των υπηρεσιών της Εταιρείας σε υποψήφιους, υφιστάμενους και πρώην σπουδαστές/καταρτιζόμενους, συνεργάτες και άλλους πελάτες.
Εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης.
Επικοινωνία μαζί σας για λοιπά θέματα.

5.Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται νόμιμα μια σειρά Δεδομένων στο πλαίσιο διεξαγωγής των εργασιών της.

Η νομική βάση επί της οποίας θεμελιώνεται η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες:

Τη συγκατάθεση που δώσατε στην Εταιρεία για να επεξεργαστεί τα Δεδομένα που σας αφορούν.
Την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος/η, π.χ. την αποδοχή μιας θέσης σε ένα μάθημα
Το αίτημα σας για ενέργειες πριν τη σύναψη μιας σύμβασης
Νομική υποχρέωση που επιβάλλεται να τηρεί η Εταιρεία
Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας

6.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση στέλνουμε τα δεδομένα των υποψηφίων:

Προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των ορισμένων από την εκάστοτε νομοθεσία υποχρεώσεων μας.

Προς τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοσίων φορέων (πχ Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΔΟΥ, ΙΚΑ κτλ) σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και τις υποδείξεις του αντίστοιχου φορέα.

Προς εργασία ή όσων αναζητούν επιχείρηση για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης σε εταιρείες/ επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης τους τομείς του τουρισμού και της γαστρονομίας και βρίσκονται στην Ελλάδα.

7.Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

8.Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

να τηρούν εχεμύθεια,
να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία,
να διαγράφουν ή να μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας,
να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

9.Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

Κατ’ εξαίρεση στέλνουμε Δεδομένα σπουδαστών ή αποφοίτων¨

Σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, κατόπιν σχετικής αίτησης σας, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, μετεκπαίδευσης ή για συμμετοχή σε «ημέρες καριέρας» ή αντίστοιχες δράσεις που αφορούν την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σε επιχειρήσεις εξυπηρέτησης εκδρομών – επισκέψεων στο εξωτερικό (πχ ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες κτλ), στο πλαίσιο συμμετοχής σε σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις και στις οποίες οι σπουδαστές ή απόφοιτοι συμμετέχουν με δική τους θέληση.

10.Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας θα διατηρηθούν μόνο όσο είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 3 εκτός αν υφίσταται ανάγκη παράτασης της διατήρησης τους λόγω έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα,

τα δεδομένα που υποβάλλετε μέσω των «Αιτήσεων απασχόλησης» θα διαγραφούν από την Εταιρεία μας σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης (ανακοίνωση προσληφθέντων), σε περίπτωση που είχατε υποβάλει το βιογραφικό σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του βιογραφικού σας αν δεν είχατε υποβάλει το βιογραφικό σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας.
«Τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, θα διαγραφούν μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τελευταίο mail που έχετε λάβει , αλλά και όταν παρέλθουν έξι μήνες από την τελευταία αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter).
Τα Δεδομένα που συμπληρώνετε στην φόρμα επικοινωνίας θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητη η περεταίρω επεξεργασία τους.
Τα Δεδομένα που εμπεριέχονται στις αιτήσεις «Προτάσεις από επιχειρήσεις» θα διαγραφούν μόλις πληρωθούν οι θέσεις εργασίας για τις οποίες αναζητούν προσωπικό και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την αντίστοιχη επιχείρηση.
Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, θα διαγραφούν σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

11.Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12.Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

13.Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην διεύθυνση της Εταιρείας Θεσσαλονίκης 45 Μοσχάτο (τκ 18346) χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας εδώ με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14.Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

15.Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες για ζητήματα προσωπικών δεδομένων στο μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104830500.

16.Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας www.lemonde.edu.gr, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

17.Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

18.Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19.Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης

Οκτώβριος 2019

Newsletter

By subscribing to our newsletter, you agree to receive our latest news. We process your personal data in accordance with LE MONDE's privacy policy. You can unsubscribe at any time by clicking the unsubscribe link in the email.